hủ tro cốt

THỦ TỤC HỎA TÁNG

Hoả táng là hình thức mai táng xuất hiện sớm và từng thịnh hành ở Việt Nam, đặc biệt dưới thời nhà Trần.  PGS.TS Đinh Quang Hải dẫn nghiên cứu của nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng: trong dân tộc Việt (Kinh) thì thời gian xuất hiện sớm Đọc tiếp…

Hộ niệm là gì?

Hộ niệm là trợ giúp người chết cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Hộ niệm vô cùng cần thiết với người chết trong mọi giai đoạn Bardo trên tiến trình chết, giúp người chết tiếp cận với những cơ hội giải thoát và có một cái chết bình Đọc tiếp…